GeoArena - mötesplats geologi

Havet

Spårledare: Lovisa Snowball Zillén

Tisdag 12.30-17.00
Programöversikt Abstractvolym

Miljögifter i sediment - övervakning och samordning, vad är tillgängliga data?

12.30-13.30

Moderator: Magnus Friberg, Vetenskapsrådet

Sedimentprovtagning utgör ett viktigt verktyg i arbetet med att dokumentera och följa samhällets påverkan på havsbottnarnas miljö. I Sverige utförs årligen sedimentprovtagning med påföljande analys av miljögifter i sedimenten vid olika instanser och organisationer. Dessa insamlade data kan vara till stor hjälp vid klassificeringen av kemisk och ekologisk status i vattenförekomster för en hållbar vattenmiljöförvaltning. Men är data över miljögifter i sediment tillgängliga för alla och var finns de i så fall? Och hur ser framtidens miljöövervakning och datavärdskap ut?

  • How do dioxin-contaminated sediments impact pelagic biota? Karin Wiberg, SLU
  • Valideringstjänst för Miljöövervakningsdata, Anders Foureaux, Naturvårdsverket
  • Svensk geoprocess skapar förutsättningar för enklare samhällsbyggande, Olov Johansson, Metria AB

Sverige i havsplaneringen

14.14-15.15

Moderator: Lovisa Zillén Snowball

Vi är många som ska samsas om havet. Vi använder oss av havets tjänster och tillgångar samtidigt som vi måste se till att bevara dem för framtiden. Havsplanering är ett viktigt verktyg för havens långsiktiga planering och utveckling och är både en fråga om nationellt arbete och om internationellt samarbete. För en hållbar planering behövs geodata och produkter, såsom digitala djupdatamodeller, marina livs- och bottenmiljöer och sedimentspridning. Hur långt har vi kommit och vilken mer information och vilka underlag behövs för en hållbar utveckling av våra kust-  och havsområden?

  • Sjösättning av svensk havsplanering: Välkommen ombord!, Jan Schmidtbauer Crona, HaV
  • Kartering av Sveriges vita ytor, Magnus Wallhagen, SjöV
  • Ett bra kunskapsunderlag - en förutsättning för en hållbar utveckling, Irene Hedlund, Länsstyrelsen i Västernorrland

Blå tillväxt och hållbar utveckling

Moderator: Magnus Wallhagen, Sjöfartsverket

16.00-17.00

Haven och oceanerna är drivkrafter med stor innovations- och tillväxtpotential för den europeiska ekonomin. Den blå ekonomin inom EU står för 5,4 miljoner jobb och ett bruttoförädlingsvärde på knappt 500 miljarder euro per år. Blå tillväxt, en del av Europa 2020-strategin, är en strategi för att stödja hållbar tillväxt i hela havssektorn med syfte att maximera användningen av havet. Vad gör Sverige inom detta område? Finns det kunskapsluckor? Hur når vi blå tillväxt samtidigt som en hållbar utveckling av havet?

  • Integrerad havspolitik och maritima näringar i Sverige, Tomas Brolin, Näringsdepartementet

  • Förorenade områden - en källa till miljögifter i havsmiljön? Gunnel Göransson, SGI
  • Vilka åtgärder krävs i havsmiljön för blå tillväxt i fisket? Andreas Bryhn, SLU

Till de andra spåren: