GeoArena - mötesplats geologi

Geologi för ett hållbart samhälle

Detta spår innehåller två delar, en med fokus på våra mineralresurser, en med fokus på fysisk planering. 

Tisdag 12.30-17.00, Onsdag 9.00-14.30 Programöversikt Abstractvolym

Mineralresurser för ett hållbart samhälle

Spårledare: Kaj Lax

Hållbarhet och gruvnäring

Tisdag 12.30-13.30

Moderator: Emma Härdmark, Svemin

I en växande värld där allt större delar av Jordens befolkning får tillgång till modern teknik, behövs naturresurser, arbetstillfällen och ett ansvarsfullt omhändertagande av natur och miljö. Hur kan vi kombinera de frågorna på bästa sätt?

 • Free prior and informed consent, Max Zavood, Gecko Environment
 • Norra Kärr - att utveckla ett gruvprojekt i Sverige, Henning Holmström, vd, Tasman Metals
 • Det Strategiska Forsknings och Innovationsprogrammet SIP STRIM, Pär Weihed, LTU

Resurskartläggning - från gruva till återvinning

Tisdag 14.15-15.15

Moderator: Emma Härdmark, Svemin

Vad vet vi idag om tillgången till metaller och mineral i Sverige? Hur ser möjligheterna till ökad resurseffektivitet ut?

 • Återvinning idag och i framtiden, Kristofer Sundsgård, Stena Recycling
 • Gruvavfall: vad kan vi göra av det? Lena Alakangas, LTU
 • Panel discussion: Society's demand for metals and minerals - How do we manage it? Max Zavood, Henning Holmström, Pär Weihed, Kristofer Sundsgård, Lena Alakangas, Glenn Nolan

"Mineralvatten" – mineralutvinning och miljöpåverkan

Tisdag 16.00-17.00

Moderator: Joanna Rose, Forskning och Framsteg

En session tillsammans med Grundvattenspåret.

Hur ser miljöpåverkan på vårt grundvatten och ytvatten ut vid mineralutvinning? Hur hanteras detta i minerallagen och miljöbalken? Är kraven desamma på de gruvor som öppnar idag jämfört med de gruvlämningar som finns kvar från vår historia och innan år 1969 då Sverige fick sin första egentliga miljölagstiftning?
Experter från mineralsidan, vattensidan och juridiken reder ut begreppen och klargör vad som gäller och vilka vägar som finns att gå när olika intressen står mot varandra. Hur jobbar vi idag och hur borde vi jobba?

 • Vattenhantering – en viktig fokusfråga för Boliden, Emma Rönnblom Pärson, Boliden

 • Vatten inte bara en VA-fråga: Påverkan och Effekter - Myndighetsstöd vid bedömning, Bengt Fjällborg (HaV) och Björn Holgersson (SGU)

 • Samspelet mellan minerallagen och miljöbalken - en riktig utmaning,
  Pia Pehrson, Foyen Advokatfirma

 • Öppen diskussion / frågestund

SIP-STRIM - Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Onsdag 9.00-12.00

Moderator: Pär Weihed, Luleå Tekniska Universitet
SIP-STRIM är ett strategiskt innovationsprogram för Sveriges gruv- och metallindustri som har sitt ursprung i den strategiska innovationagenda som presenterades för och nu stöds av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten.  Bakom agendan står Atlas Copco, Boliden, LKAB, LTU, RTC, Sandvik, SGU, SveMin och Zinkgruvan Mining AB, men programmet riktar sig till alla intressenter som vill vara med och tillsammans nå de mål som presenteras i agendan. Inom ramen för agendan görs utlysningar av forskningspengar inom sju olika delområden:
• Deep Innovative Exploration
• Mining
• Mineral Processing
• Recycling and Metallurgy
• Reclamation/Environmental Performance
• Attractive Workplaces
• Gender Equal Mining
Seminariet lyfter fram projekt som visar på bredden av den forskning som finansieras inom ramen för agendan. Programmet löper i ett första steg fram till 2016 och en årlig utlysning görs. Kanske ryms din forskning inom programmet? Kom, lyssna, nätverka och låt dig inspireras.  

 • miNing –  ett forskningsprojekt för att minska kväveutsläpp och kvävets miljöpåverkan i samband med gruvdrift, Frauke Ecke, SLU
 • Användande av restprodukter för förhindrande av sulfidoxidation i gruvavfall, Lena Alakangas, LTU
 • Flerskalig 4-dimensionell geologisk modellering av Gällivareområdet, Tobias Bauer, LTU
 • Innovativ djupprospektering - en förstudie för svensk mineralprospektering, Klas Hjort, UU
 • Prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) malmer i Bergslagen, Nils Jansson, LTU
Onsdag 09.00.30-14.30 Programöversikt

Fysisk planering för ett hållbart samhälle

Spårledare: Anna Hedenström, SGU

Hållbar materialförsörjning

Onsdag: 9.00-10.15

Moderator: Anna Hedenström, SGU

Naturgrus var tidigare den huvudsakliga råvaran för ballastmaterial, men det är en ändlig naturresurs som håller på att ta slut i många kommuner. Många grusåsar är dessutom viktiga grundvattenreservoarer för vår dricksvattenförsörjning, nu och i framtiden. För att kunna bygga ut samhället i den takt vi önskar krävs en omställning till användning av alternativa ballastmaterial. Kunskaperna om berggrundens kvalitet för olika användningsområden ökar. Restmassor är också en resurs att beakta. En nyckel till hållbar materialförsörjning är att göra regionala materialförsörjningsplaner.

Inledning: Visioner för Uppsala län, Peter Egardt, Landshövding Uppsala län

 • Samhällsutmaningar för att nå en hållbar materialförsörjning Björn Strokirk, SBMI
 • SGU driver på för en hållbar materialförsörjning, Karin Grånäs och Mattias Göransson, SGU
 • Massor med möjligheter, Återvinning bidrar till resurshushållning, Maria Arm, SGI
 • Konsten att ersätta grus med berg – Ny forskning om ersättningsmaterial för naturgrus, Rebecka Stomvall Ersätter Erik Hulthén, Chalmers 

Geologi för infrastrukturplanering

Onsdag 11.00-12.15

Moderator och inledningstalare: Thomas Dalmalm, Trafikverket

Ökad konkurrens om marken ställer större krav på effektiv och hållbar planering. Det blir allt viktigare att planera rätt och ta tillvara kunskap, erfarenheter och information från tidigare undersökningar när nya infrastrukturprojekt planeras. Hur ser de långsiktiga nationella planerna ut och vilka krav på geologisk information ställer det för olika skeden av planeringsfasen? I Stockholm är transportsystemen ansträngda till bristningsgränsen samtidigt som arbetspendling och genomfartstrafik behöver fungera. Den nya Citybanan passerar genom en av Mälardalens största förkastningar och de geologiska förutsättningarna har varit direkt avgörande för designen av tunneln. Nya tunnelbanelinjer planeras till kranskommuner med anslutning i centrala Stockholm. För att långsiktigt säkra Stockholms elförsörjning ska även kraftledningar förläggas genom Stockholms innerstad samtidigt som Slussen är på väg att byggas om. När många aktörer är inblandade så är det viktigt att en samordning sker mellan projekten. Vem förvaltar den information som tagits fram i samband med infrastrukturprojekt och hur tillgänglig blir den för framtiden?

 • Geologiska osäkerheter i den nationella transportplanen, Thomas Dalmalm, Trafikverket
 • Tolkning av bergförhållandena inför tunnelpassager under Strömmen, Curt Wichmann, Bergboken AB
 • Ingenjörsgeologisk information i infrastrukturprojekt, Robert Sturk, Skanska Sverige AB
 • Förvaltning av Geologisk information från infrastrukturprojekt, Philip Curtis, Sveriges geologiska undersökning

Planera för hållbarhet vid ett förändrat klimat

Onsdag 13.15-14.30

Moderator: Anders Rimne, Boverket

Under året har IPCC sammanställt den senaste kunskapen om klimatförändringar. Scenarierna börjar bli mer tillförlitliga. Vad innebär den senaste och samlade kunskapen om klimatförändringarna för Sverige och hur har man tacklat detta i kommunal planering? En av utmaningarna i kommunal planering är långsiktighet.

 • Samlad bild från IPCC- hur ser läget ut för Sverige? Lena Lindström, SMHI
 • Långsiktigt hållbar kustförvaltning i Ystads kommun, Mona Ohlsson Skoog, Ystads kommun
 • Från strategi till handling – exempel från Botkyrkas arbete med klimatanpassning, Gunilla Isgren, Botkyrka kommun