GeoArena - mötesplats geologi

I samhällets tjänst

Spårledare: Lena Ekelund och Helena Johansson, SGU

Onsdag 09.00-14.30 Programöversikt Abstractvolym

Moderatorer: Karin Ericsson och Johan Linjer, geodatasamordnare på Lantmäteriet.

Det finns gott om kunskap om och i vårt avlånga land, insamlad under lång tid och sparad för senare användning. Kunskap om jordarter och grundvatten, om vägar och järnvägar, om vattendrag och avrinningsområden, om jordbruksmark och fornlämningar, om fastigheter och befolkning, samt fantastiskt mycket mer. Det här är resurser som är ämnade för att skapa nyttor i vårt samhälle. I detta spår får vi veta mer om alltifrån hur myndigheterna i Sverige samverkar för att nå ut med denna kunskapsbank till hur informationen kommer till nytta i praktiken.

 ooo

Bättre service!

09.00-10.15

I de infrastrukturprojekt som pågår i Sverige, såsom väg- och järnvägsbyggen, är information A och O. Kunskap om allt ifrån markens geologiska beskaffenhet till fåglars häckningsvanor är till nytta. Svenska myndigheter arbetar nu för att skapa ännu större samhällsnytta för sin samlade informationsmängd, och även här handlar det om att bygga infrastruktur. Gemensamt bygger man en ”Infrastruktur för geodata”, där geodata står för all information som har en geografisk koppling. Man arbetar för en effektivare samhällsförvaltning med e-tjänster som kommer att ge bättre service till medborgare, företag, kommuner och myndigheter.

  • Lantmäteriet samordnar svenska geodata, Anders Sandin, Lantmäteriet
  • Hack for Sweden – lyckat event för ökad användning av myndighetsdata, Cecilia Westström, Statistiska centralbyrån
  • Så kan alla förstå geodata, Mats Svensson, Tyréns

Plötsligt händer det!

11.00-12.15

Översvämning, skred, tankbilsolycka eller brand? När krisen är ett faktum och det är bråttom, kan enkel tillgång till rätt information rädda både liv och egendom. Med tillgång till rätt information kan räddningsinsatser sättas in snabbare och på bästa sätt. Med bra underlag blir det också möjligt att förbereda samhället för, och i vissa fall till och med att förebygga, eventuella olyckor innan de händer, att vara proaktiv i stället för reaktiv. Vi tittar närmare på hur kommuner använder geodata, både i kristider och i de mer vardagliga uppgifterna. Vi funderar också över om rätt information alltid finns tillgänglig.

  • Sårbarhetskartan som ett verktyg i det dagliga arbetet på miljökontoret, Linda Bergqvist, Ljungby kommun
  • Översvämning – klimatanpassning, Anna Sjödin, Karlstad kommun
  • Hur upplevs geologisk information & vad kan göra det mer användbart? Elisabeth Häggquist, Luleå Tekniska Universitet

Svar omgående tack!

13.14-14.30

Människor av idag är vana vid att få svar på så gott som alla frågor de kan tänkas ha – direkt via datorer och smarta telefoner. Lite skämtsamt brukar man säga ”There´s an app for that!” när någon ställer en fråga. Det finns tjänster som talar om var du hittar ett geologiskt utflyktsmål, hur vädret ska bli under helgen och hur du hittar hem om du kommer vilse. Och ju mer man vet desto mer vill man veta, helst igår. Hur släcker man denna kunskapstörst? Hur ser trender och utveckling ut? 

  • Databasjournalistik, Helena Bengtsson, SVT Pejl
  • Slagrutan i modern tappning, Johan Barth, Geotec
  • Kartan - ett stöd för alla, Carin Andersson, Tekis
  • Öppna data och geodatatjänster på SGU, Jonas Holmberg, SGU

 Till de andra spåren: