GeoArena - mötesplats geologi

Förorenat område

- ett spår i samverkan med Statens geotekniska institut och Naturvårdsverket

Onsdag 09.00-14.30 Programöversikt Abstractvolym

Spårledare: Pia Ek och Kristina Sjödin

Oljeförorening i omgivningen

09.00-10.15

Moderator: Yvonne Olsson, SGI

Olja är en av de absolut vanligaste substanserna i våra förorenade områden i Sverige. Nu har det visat sig att oljan kanske är ännu vanligare än vi trott. Resultat från undersökningar i bergrummen som höll statens civila oljelager tyder på att merparten av ämnena från oljan bryts ner mycket långsamt. Hur långsamt går det och under vilka förutsättningar? Dagens analysmetoder riktar in sig mot den ursprungliga oljan men vilka är nedbrytningsprodukterna? Finns det provtagnings- och analysmetoder för nedbrytningsprodukterna idag? Hur kan de utvecklas? Vi får exempel från oljehamnen i Karlstad.

Introduktion: Behovet av nya lösningar, Lars Gunnar Karlsson, SGU

  • Det var enklare förr - när olja var olja!, Jan Nilsen, Sweco AB
  • Nedbrytning av petroleumföroreningar - Hinner du äta upp lilla mikrob? Lotta Hallbeck, Microbial Analytics Sweden AB
  • Analys av oljekontaminerat vatten, stämmer analysresultatet med lukten? Anders Blom, Microbial Analytics Sweden AB

New technology: innovations – how to utilise them better

11.00-12.15

Chair: Yvonne Olsson, SGI

The first, spontantaneous reaction from policy makers and the public when they hear about a polluted area is very often: "dig it away!" But today there are a number of solutions that are smarter and more environmentally sustainable in the long run. In situ aftertreatment of chlorinated dissolvents and forced decomposition of dioxines are a couple of many examples.

Introduction: Innovations, Erik Bergstedt, SGU

  • Large scale dioxin/pesticid source remediation, Niels Ploug, Kruger
  • Jordtvätt med lösningsmedel från matavfall, Anders Kihl, Rangsells

  • Full-Scale Electrokinetic-Enhanced Bioremediation (EK-BIO) of a PCE Source in Low Permeability Materials, Martin Bymose, Niras

Resurshushållning och avfallet som resurs

13.15-14.30

Moderator: Yvonne Olsson, SGI

Hur åstadkommer vi giftfria och resurssnåla kretslopp? Tidigare var en vanlig metod att schakta bort förorenade massor och lägga dem på en deponi, och därefter ta rena massor någon annanstans ifrån som ersättningsmaterial. Idag försöker man i stället i den mån det går att sortera avfallet, rena det som går och återanvända det på plats.

Introduktion: Cirkulär ekonomi, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp – kopplingen till hållbar sanering, Erik Westin, NV

  • Reff - Rena fraktioner i förorenade massor, Bengt Rosén, SGI
  • En väg mot hållbarare saneringar, Malin Norin, NCC, Lars Rosén, Chalmers
  • Från avfall till resurs - metallutvinning som saneringsmetod, Karin Karlfeldt Fedje, Renova och Chalmers, Pär Elander, Elander Miljöteknik AB

Till de andra spåren: